GDPR

Zpracování osobních údajů | VÍTKOVICE ENVI

Informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Informace“)

Společnost VÍTKOVICE ENVI a.s., sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 04528131, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. B 10753, jako správce osobních údajů (dále také „správce“) informuje tímto na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) uživatele webu, uchazeče o zaměstnání, příjemce informací, zákazníky, obchodní partnery a návštěvníky, případně zájemce o služby, o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy.

Účely zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje používáme především pro uzavírání, evidenci a správu obchodních smluv, realizaci výkonu práv a povinností ze smluv, poskytování souvisejících služeb, účetních a daňových povinností, plnění zákonných povinností a z důvodu ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ, a to:

– je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,

– je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost,

– je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,

– na základě Vašeho souhlasu.

Zdroje získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. Vždy Vás informujeme, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí služby nebo obchodní spolupráci, a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi námi.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Činnosti spojené se zpracováním vašich osobních údajů zajišťujeme především vlastními zaměstnanci. Při automatizovaném zpracování nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva. Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány.

Zabezpečení osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním, využíváme různé technologie, postupy a procesy. Zpracovávané osobní údaje chráníme zejména softwarovou ochranou, nastavením přístupových práv osobám oprávněným s danými osobními údaji pracovat, zamezením přístupu do aplikací a systémů neoprávněným osobám, zabezpečením prostor.

Doba zpracování

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsme je povinni podle platné legislativy uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku. Osobní údaje, které výjimečně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou jste udělili souhlas.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

– Právo být informován

– Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, kdo je jejich příjemcem atd.

– Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

– Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz.

– Právo na omezení zpracování

– Právo na vznesení námitky proti zpracování

– Právo na přenositelnost osobních údajů

– Právo na odvolání souhlasu

– Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz)